O projektu

Projekt Pilot G (respektive Pilot GP pro pražská gymnázia), kterému jsou věnovány tyto stránky, byl zaměřen na podporu školské reformy v České republice a soustředil se na tvorbu a ověřování školních vzdělávacích programů na 16 vybraných gymnáziích. Byl zahájen v září 2004 a trval do září 2008.

Výzkumný ústav pedagogický v Praze realizoval oba projekty v období 2004-2008 jako partner Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (Pilot G – operační program OP RLZ) a Magistrátu hlavního města Prahy (Pilot GP – operační program JPD, pouze pro území hl. m. Prahy). Od 1. června 2005 byly projekty spolufinancovány Evropským sociálním fondem (ESF), rozpočtem Magistrátu hlavního města Prahy a rozpočtem České republiky.

Souhrnně o projektu pojednává Sborník systémových projektů MŠMT ČR realizovaných VÚP v Praze s podporou ESF (3,06 MB, pdf).

Hlavní cíle projektu

Projekty Pilot G/GP vznikly s myšlenkou usnadnit učitelům gymnázií přípravu na přijetí nového systému rámcových a školních vzdělávacích programů. Jejich hlavním cílem bylo pomoci gymnáziím při vytvoření a realizaci školních vzdělávacích programů (ŠVP), což v praxi znamenalo především vyzkoušet model ŠVP na pilotních gymnáziích, zajistit na základě zkušeností pilotních škol metodickou podporu všem gymnáziím v ČR a nabídnout těmto školám vstupní vzdělávání ve vybraných tématech.

Školní vzdělávací programy (ŠVP) mimo jiné školám umožnily:
 •   vytvořit vlastní učební plán, a tak zohlednit potřeby a zájmy žáků,
 •   rozvíjet nejen znalosti, ale i dovednosti, postoje a hodnoty žáků,
 •   zdůraznit význam klíčových kompetencí ve vzdělávání,
 •   navrhnout si vlastní kritéria a nástroje pro hodnocení práce školy a žáků.
Některé školy zastávají k reformě školství stále ještě rezervovaný přístup a projekt měl například i těmto školám nenásilně předat dobré zkušenosti s praktickou realizací reformy na vybraných gymnáziích. Nepsaným cílem projektů bylo také mimo jiné přesvědčit školy o smysluplnosti vytváření vlastních ŠVP (namísto toho, aby školy usilovaly o to, nějaký již existující ŠVP „převzít, nebo dokonce opsat“). Jak se v projektech jednoznačně ukázalo, procesy, které ve škole probíhají při tvorbě ŠVP, jsou stejně tak důležité jako dokument samotný. Bez toho, aniž by pilotní školy tímto procesem prošly, by u nich nedošlo k některým významným kvalitativním změnám, k posunu v pohledu na vlastní hodnocení školy, hodnocení žáků, na metody výuky apod.
Gymnázia v ČR začnou podle svých ŠVP ze zákona vyučovat až ve školním roce 2009/10 (své ŠVP vytváří od školního roku 2007/08), mohla tedy využít všechny zkušenosti z projektu již při přípravě svých ŠVP.

Doba realizace

Projekty byly zahájeny v září 2004 a ukončeny v září 2008. Jejich realizace byla rozdělena na dvě etapy:
1) Během prvních dvou let (2004-2006) vytvořila jednotlivá pilotní gymnázia ve spolupráci s Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze své školní vzdělávací programy. Učitelé z pilotních škol odhalili konkrétní problémy, se kterými se při tvorbě ŠVP setkali, navrhli s pomocí VÚP jejich řešení a shromáždili své zkušenosti a doporučení k tvorbě ŠVP, které využijí ostatní gymnázia.
2) V letech 2006-2008 pilotní gymnázia již podle svých ŠVP vyučovala a shromažďovala zkušenosti a příklady dobré praxe ze samotné výuky. V tomto období byla také ostatním gymnáziím poskytována plošná metodická podpora a vzdělávání.

Finanční alokace projektů

Celkové rozpočty projektů činily 40 544 tis. Kč v případě projektu Pilot G a 7 036 tis. Kč v případě projektu Pilot GP. Zhruba 1/5 všech prostředků byla určena na přímou podporu škol pro zajištění efektivnosti výuky. Všechny nové vyzkoušené modely, které byly ověřeny na pilotních školách, budou využity na všech ostatních gymnáziích v ČR.

Výstupy projektu

Všechny výstupy projektu jsou online dostupné na těchto webových stránkách a také na Metodickém portále MŠMT www.rvp.cz. Kromě toho byla řada výstupů na gymnázia přímo distribuována (publikace, metodické pomůcky) nebo o nich byly školy informovány v odborném tisku, na odborných akcích, prostřednictvím Asociace ředitelů gymnázií, cíleným mailingem apod.

Mezi hlavní výstupy projektu patří:
 • Rámcový vzdělávací program pro gymnázia (RVP G) a Rámcový vzdělávací program pro gymnázia se sportovní přípravou (RVP GSP)
  Jedná se o základní dokumenty, podle kterých si školy vytváří svůj školní vzdělávací program. Oba RVP byly dotvořeny podle zkušeností pilotních gymnázií s tvorbou ŠVP a zohledňují potřeby praxe. Jedním z podstatných úspěchů bylo začlenění tzv. hodnoty H do RVP – jedná se o koeficient, který určuje krajům, jak mají vypočítávat finanční prostředky určené školám na tzv. dělené hodiny (dělené hodiny – výuka některých předmětů probíhá optimálně v menších skupinách, např. výuka jazyků, ICT, praktická laboratorní cvičení – efektivita výuky zde závisí do značné míry právě na tom, nakolik škola může skupiny žáků dělit; dosud však neexistoval jednotný koeficient pro všechny kraje a v každém kraji byly tyto prostředky vypočítávány různě; do RVP se podařilo prosadit relativně vysoký koeficient, který školám zaručuje velkou možnost dělení hodin.).
  Publikace vyšly v nákladu 5500 ks, resp. 500 ks, (v případě RVP GSP) a byly rozeslány na každé gymnázium v ČR.
Metodická pomoc – publikace
 • Pilotní školní vzdělávací programy
  V rámci projektů vytvořily školy celkem 20 ŠVP (některé školy si vytvořily více než jeden ŠVP – podle počtu svých zaměření). Pilotní ŠVP vznikaly pod metodickým vedením VÚP a zároveň proces jejich přípravy sloužil ke zmapování vhodných,  ale i slepých cest řešení. Na webových stránkách projektu je u každé pilotní školy zveřejněna charakteristika jejího ŠVP, jsou zde popsána specifika a zajímavosti ŠVP, které mohou sloužit ostatním školám jako inspirace. Ze všech ŠVP byly pro každou jeho část (ŠVP má celkem 6 povinných částí) uveřejněny komentované ukázky, které školy mohou využít při tvorbě vlastních ŠVP – viz www.rvp.cz/ukazky. Školy tak sice nedostávají do rukou „hotový ŠVP, který by stačilo jen mírně upravit a de facto opsat“, protože tak by neprošly žádoucími změnami, které s sebou tvorba ŠVP nese, ale mají dostatek informací o tom, jak může ŠVP vypadat a získají inspiraci pro vytváření svého vlastního ŠVP.
 • Manuál pro tvorbu ŠVP na gymnáziích
  Metodická příručka, která vznikla během tvorby pilotních ŠVP a shrnuje zkušenosti pilotních gymnázií. Provádí školy krok za krokem tvorbou jejich vlastního ŠVP a nabízí řadu praktických postupů a ukázek. Publikace vyšla v r. 2007 v nákladu 5000 ks a byla distribuována na všechna gymnázia v ČR. K dispozici také online na www.rvp.cz/manualg.
 • Metodická publikace Klíčové kompetence na gymnáziu
  Publikace vytvořená odborníky na problematiku klíčových kompetencí. Obsahuje tipy a rady, jak pracovat s klíčovými kompetencemi v ŠVP a při samotné výuce. Publikace je doplněna několika výukovými lekcemi, které ukazují propojení klíčových kompetencí s výukou předmětů. Publikace vyšla v r. 2008 v nákladu 4200 ks a byla distribuována na všechna gymnázia v ČR.
 • Metodická publikace Příklady dobré praxe pro gymnázia
  Publikace vznikla ve spolupráci s pilotními školami a nabízí učitelům konkrétní náměty, které lze využít při plánování výuky a ŠVP. Obsahuje řadu zajímavých tipů na efektivní metody a formy, na nově pojaté předměty v ŠVP, nástroje k hodnocení klíčových kompetencí nebo například na to, jak provádět vlastní hodnocení školy. K této publikaci se váže také multimediální DVD obsahující veškeré materiály z příručky v elektronické podobě (publikace nabízí řadu konkrétních pracovních textů pro žáky, výukový materiál, evaluační nástroje apod.) a několik zfilmovaných příkladů dobré praxe. Publikace vyšla na začátku září r. 2008 v nákladu 4200 ks a na konci září bude distribuována na všechna gymnázia v ČR. Více na www.rvp.cz/pdpg.  
 • DVD Rozhovory o školské reformě – ŠVP očima (nejen) učitelů
  Informační DVD obsahující výpovědi ředitelů, koordinátorů a dalších odborníků o smyslu kurikulární reformy a o zkušenostech, které školy udělaly při tvorbě ŠVP. DVD vyšlo v r. 2007 v nákladu 1000 ks a bylo distribuováno na všechna gymnázia v ČR. DVD je volně ke stažení také na www.pilotg-gp.cz/index.php?p=dvd.
Metodická pomoc – poradenství
 • Internetová komunita pro učitele a koordinátory – Gympliště
  V rámci projektů vzniklo internetové diskusní fórum s názvem Gympliště, určené koordinátorům a učitelům z gymnázií jako podpora tvorby a realizace ŠVP.
  Na Gymplišti se učitelé mohou „posadit“ do virtuální pohovky a povídat si s jeho návštěvníky a moderátory o tom, jak si poradit s přípravou ŠVP a také jak vše zvládnout s přehledem a snad i s trochou humoru. Komunita funguje od listopadu 2007 na www.rvp.cz/gympliste.
 • Konzultační centrum VÚP pro gymnázia k tvorbě ŠVP
  Konzultační centrum provozuje VÚP od r. 2007 jako službu školám, které potřebují poradit s tvorbou a realizací ŠVP. V Konzultačním centru jeho pracovníci využívají know-how získané v projektech Pilot G a GP. Učitelé mají k dispozici e-mailové, telefonické nebo osobní poradenství. Kromě konzultačního centra pro gymnázia provozuje VÚP také obdobná centra pro předškolní a základní vzdělávání. Více na www.rvp.cz/kcg.
Vzdělávání učitelů (v období 2007-2008)
Zkušenosti získané v projektu byly zúročeny v podobě vzdělávání pro různé cílové skupiny. Vzdělávání se soustředilo do posledního roku realizace projektu a bylo určeno nepilotním školám. O vzdělávání více na www.pilotg-gp.cz/index.php?p=konference.
 • 5 minikonferencí pro koordinátory
  Vstupní minikonference k problematice tvorby ŠVP, určené pro koordinátory ŠVP gymnázií. Vzdělávání proběhlo formou přednášky o metodické podpoře a workshopů k nejobtížnějším tématům spojeným s tvorbou ŠVP. Minikonference byly situovány na přelom roku 2006 a 2007, v době, kdy nepilotní gymnázia zahájila tvorbu ŠVP.
 • 16 seminářů pro koordinátory ŠVP
  Workshopy na vybraná témata, která koordinátory nejvíce zajímají. Vzdělávání se již věnovalo detailnějším otázkám tvorby a realizace. Workshopy proběhly v červnu-září 2008. Seminářů se zúčastnilo 135 koordinátorů.
 • 48 oborových seminářů pro učitele gymnázií
  Semináře pro jednotlivé vzdělávací obory v RVP, určené učitelům jednotlivých předmětů na gymnáziích. Semináře se věnovaly tvorbě učebních osnov v ŠVP a proběhly v červnu-září 2008. Seminářů se zúčastnilo 480 učitelů.
 • 2 národní konference pro gymnázia
  Konference po první etapě projektů v listopadu 2006 s názvem Inspirace – Zkušenosti: ŠVP na gymnáziích a konference po druhé etapě v září 2008 s názvem Kaleidoskop zkušeností: ŠVP na gymnáziích (nabídla řadu workshopů). Obě konference byly určeny především pro ředitele a koordinátory gymnázií a pro odbornou veřejnost.
 • Konference pro učitele vysokých škol – Učitel21: Učitel v 21. století – nové výzvy, nové požadavky?
  Konference, která proběhla v březnu 2008 a měla za cíl seznámit s výsledky projektu vysoké školy připravující učitele.
TISK TISK