Hlavní
Informace o projektu


O projektu

Projekt Pilot G (respektive Pilot GP pro pražská gymnázia), kterému jsou věnovány tyto stránky, byl zaměřen na podporu školské reformy v České republice a soustředil se na tvorbu a ověřování školních vzdělávacích programů na 16 vybraných gymnáziích. Byl zahájen v září 2004 a trval do září 2008.

Výzkumný ústav pedagogický v Praze realizoval oba projekty v období 2004-2008 jako partner Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (Pilot G – operační program OP RLZ) a Magistrátu hlavního města Prahy (Pilot GP – operační program JPD, pouze pro území hl. m. Prahy). Od 1. června 2005 byly projekty spolufinancovány Evropským sociálním fondem (ESF), rozpočtem Magistrátu hlavního města Prahy a rozpočtem České republiky.

Souhrnně o projektu pojednává Sborník systémových projektů MŠMT ČR realizovaných VÚP v Praze s podporou ESF (3,06 MB, pdf).

Hlavní cíle projektu

Projekty Pilot G/GP vznikly s myšlenkou usnadnit učitelům gymnázií přípravu na přijetí nového systému rámcových a školních vzdělávacích programů. Jejich hlavním cílem bylo pomoci gymnáziím při vytvoření a realizaci školních vzdělávacích programů (ŠVP), což v praxi znamenalo především vyzkoušet model ŠVP na pilotních gymnáziích, zajistit na základě zkušeností pilotních škol metodickou podporu všem gymnáziím v ČR a nabídnout těmto školám vstupní vzdělávání ve vybraných tématech.

Školní vzdělávací programy (ŠVP) mimo jiné školám umožnily:
Některé školy zastávají k reformě školství stále ještě rezervovaný přístup a projekt měl například i těmto školám nenásilně předat dobré zkušenosti s praktickou realizací reformy na vybraných gymnáziích. Nepsaným cílem projektů bylo také mimo jiné přesvědčit školy o smysluplnosti vytváření vlastních ŠVP (namísto toho, aby školy usilovaly o to, nějaký již existující ŠVP „převzít, nebo dokonce opsat“). Jak se v projektech jednoznačně ukázalo, procesy, které ve škole probíhají při tvorbě ŠVP, jsou stejně tak důležité jako dokument samotný. Bez toho, aniž by pilotní školy tímto procesem prošly, by u nich nedošlo k některým významným kvalitativním změnám, k posunu v pohledu na vlastní hodnocení školy, hodnocení žáků, na metody výuky apod.
Gymnázia v ČR začnou podle svých ŠVP ze zákona vyučovat až ve školním roce 2009/10 (své ŠVP vytváří od školního roku 2007/08), mohla tedy využít všechny zkušenosti z projektu již při přípravě svých ŠVP.

Doba realizace

Projekty byly zahájeny v září 2004 a ukončeny v září 2008. Jejich realizace byla rozdělena na dvě etapy:
1) Během prvních dvou let (2004-2006) vytvořila jednotlivá pilotní gymnázia ve spolupráci s Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze své školní vzdělávací programy. Učitelé z pilotních škol odhalili konkrétní problémy, se kterými se při tvorbě ŠVP setkali, navrhli s pomocí VÚP jejich řešení a shromáždili své zkušenosti a doporučení k tvorbě ŠVP, které využijí ostatní gymnázia.
2) V letech 2006-2008 pilotní gymnázia již podle svých ŠVP vyučovala a shromažďovala zkušenosti a příklady dobré praxe ze samotné výuky. V tomto období byla také ostatním gymnáziím poskytována plošná metodická podpora a vzdělávání.

Finanční alokace projektů

Celkové rozpočty projektů činily 40 544 tis. Kč v případě projektu Pilot G a 7 036 tis. Kč v případě projektu Pilot GP. Zhruba 1/5 všech prostředků byla určena na přímou podporu škol pro zajištění efektivnosti výuky. Všechny nové vyzkoušené modely, které byly ověřeny na pilotních školách, budou využity na všech ostatních gymnáziích v ČR.

Výstupy projektu

Všechny výstupy projektu jsou online dostupné na těchto webových stránkách a také na Metodickém portále MŠMT www.rvp.cz. Kromě toho byla řada výstupů na gymnázia přímo distribuována (publikace, metodické pomůcky) nebo o nich byly školy informovány v odborném tisku, na odborných akcích, prostřednictvím Asociace ředitelů gymnázií, cíleným mailingem apod.

Mezi hlavní výstupy projektu patří:
Metodická pomoc – publikace
Metodická pomoc – poradenství
Vzdělávání učitelů (v období 2007-2008)
Zkušenosti získané v projektu byly zúročeny v podobě vzdělávání pro různé cílové skupiny. Vzdělávání se soustředilo do posledního roku realizace projektu a bylo určeno nepilotním školám. O vzdělávání více na www.pilotg-gp.cz/index.php?p=konference.