Metodická podpora při tvorbě školního vzdělávacího programu

Eva Zelendová (Moderní vyučování, říjen 2007)

„Pro masu dětí je škola v současné podobě sama trestem. Neužitečné znalosti o provinčním šovinistickém škrabáku Jiráskovi, o nějakých nechutných boritanech, předsudky o přísudku a kmenové pověry o slovesném kmeni jsou jim vnucovány tou nejnezáživnější, často odpudivou formou, a to i ve dny, kdy je krásně a plovárny jsou tak lákavé…“, uvedená citace je z článku, který vyšel před prázdninami v Mladé frontě DNES, a má ještě pokračování. „Vypadá to jako stupidní utopie: škola jako místo, kde se svobodně setkávají chytří učitelé a vstřícní žáci. Kde se osobnosti neořezávají, ale rozvíjejí. Kde se nebifluje, ale učí.“ Zajímavá závěrečná myšlenka.

Mnohem zajímavější je ale skutečnost, že pro řadu učitelů není realizace této myšlenky utopií. Učitelé 16 pilotních gymnázií, kteří se sešli začátkem června v Brandýse nad Labem (ač dny byly krásné a plovárny tak lákavé!), se snažili najít řešení, jak zužitkovat zkušenosti s roční výukou podle svých školních vzdělávacích programů (ŠVP). Za dobu trvání projektu Pilot G/GP to bylo jejich třinácté setkání. Tentokrát se ve čtyřech pracovních dílnách zamýšleli spolu s pracovníky VÚP v Praze nad tím, co jim přinesl rok výuky podle ŠVP, jaké zkušenosti mohou nabídnout těm, které příprava ŠVP teprve čeká, co doporučit pro zlepšení podmínek realizace nového pojetí vzdělávání a jaká metodická podpora by měla být pro ostatní učitele na gymnáziích připravena.

Protože v průběhu letních prázdnin vstoupil v platnost dokument MŠMT ČR Rámcový vzdělávací program pro gymnázia a podle tohoto dokumentu musí všechna čtyřletá a víceletá gymnázia vytvořit během dvou let své školní vzdělávací programy (u víceletých gymnázií se jedná o ŠVP pro druhý stupeň gymnázia) mohou být závěry z dílny, která se zabývala metodickou podporou, zajímavé právě pro ně.

Stránky projektu Pilot G/GP

Projekt Pilot G/GP, který podporuje tvorbu a ověřování školních vzdělávacích programů, zprostředkovává již přes půl roku na internetové adrese www.pilotg-gp.cz zkušenosti pilotních škol. Najdete zde výpovědi ředitelů a koordinátorů o tom, jaké změny jim reforma umožnila na jejich škole, s jakými problémy se při tvorbě svého školního vzdělávacího programu potýkali, co mohou nabídnout jako inspiraci pro ostatní učitele – tzv. příklady dobré praxe. Na červnovém setkání ředitelů a koordinátorů pilotních škol vznikl nápad pokusit se maximálně využít stávající stránky projektu a zveřejňovat na nich konkrétní ukázky ze školních vzdělávacích programů. Každá vybraná ukázka bude doplněna komentářem, který vyzdvihne klady a, bude-li třeba, poukáže i na možnosti vylepšení či alternativního zpracování dané části ŠVP. Na stránkách projektu Pilot G/GP, které projdou drobnou grafickou úpravou, se objeví také přehled publicity projektu (tiskové zprávy, články a ostatní informace), přímé „prokliky“ na texty Rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia a Manuálu pro tvorbu ŠVP na gymnáziích a odkazy na Metodický portál a Konzultační centrum.

Metodický portál

Metodický portál www.rvp.cz denně navštíví přes patnáct set zájemců o praktické metodické příspěvky, které by mohli využít při tvorbě a následné výuce podle ŠVP. Návštěvníci oceňují tematické vstupy věnované např. klíčovým kompetencím, průřezovým tématům nebo autoevaluaci. Nedílnou součástí nabídky Metodického portálu jsou praktické metodické příspěvky s náměty do hodin a ukázky ze školních projektů, zajímavosti ze zahraničí a informace o trendech ve vzdělávání. Portál připravuje pro své příznivce také řadu novinek. Jednou z nich bude i moderovaná diskuse na aktuální témata. Možnost takového předávání zkušeností doporučili i účastníci letního setkání.

Konzultační centrum

Ředitelé a koordinátoři, kteří se vyjadřovali k tématu Jak jsme tvořili ŠVP, velmi kladně hodnotili pomoc, kterou pilotním školám poskytoval VÚP v Praze.

„VÚP nám na základě předcházejících zkušeností pilotních ZŠ předložil návrh časového plánu prací na jednotlivých kapitolách. To nám určitě naši roli ulehčilo.“

„Byli určeni oboroví didaktici, kteří spolupracovali a pravidelně konzultovali s metodiky VÚP za jednotlivé vzdělávací obory a přenášejí důležité informace do komisí.“

„V této době probíhala diskuse o klíčových kompetencích o výchovných a vzdělávacích strategiích a o průřezových tématech. Všechny tyto skutečnosti byly posuzovány z hlediska jednotlivých předmětů a zároveň i z pohledu komplexních vazeb a začlenění v učebním plánu školy. Svoje návrhy škola diskutovala s VÚP i se zástupci ostatních pilotních škol.“

Odpovědí na otázku, proč by takovou pomoc nemohly mít i školy, které ŠVP budou tvořit během následujících dvou let, je vznik Konzultačního centra. Učitelé gymnázií mohou požádat o pomoc telefonicky (pondělí 9:00 – 11:00 a čtvrtek 15:00 – 17:00 na čísle +420 731 813 847) nebo přes internet (konzultace_gy@vuppraha.cz). Po předchozí domluvě na výše uvedeném telefonním čísle si učitelé mohou dojednat i osobní schůzku s pracovníky VÚP.

Minikonference

Jedním z výstupů dílny, která se při červnovém setkání zabývala metodickou podporou, byl požadavek na zajištění kvalitního školení pro koordinátory ŠVP před tím, než začnou ve školách na svém školním programu pracovat. Někteří ředitelé a koordinátoři již školili své kolegy, kteří tvořili ŠVP pro nižší stupeň gymnázií. Bylo by škoda takového potenciálu nevyužít. A tak součástí setkání koordinátorů ze všech gymnázií ČR (tzv. Minikonference), která se uskuteční na přelomu října a listopadu v Praze, Plzni, Liberci, Olomouci a Brně, budou i pracovní dílny pod vedením lektorů z pilotních škol. Každý koordinátor si z Minikonference odnese nejenom výtisk Rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia a Manuálu pro tvorbu školního vzdělávacího programu, ale i propagační DVD „Rozhovory o školské reformě – ŠVP očima (nejen) učitelů“. Toto DVD je určeno jako motivační materiál pro učitele i rodiče žáků gymnázií. (Registrace účasti koordinátorů ŠVP na těchto Minikonferencích probíhá na www.pilotg-gp.cz.)

Nápadů pilotních škol, jak zajistit další metodickou podporu pro učitele, bylo mnoho. Od pořádání oborových setkání s workshopy zaměřenými na praxi přes vydávání učebnic s problémovými úlohami a mezipředmětovými vztahy, které by obsahovaly ilustrační DVD, až po požadavek pracovního zařazení asistent předmětové komise nebo zavedení sabbaticalu (roční volno pro učitele). Všechny nápady byly pro pracovníky VÚP inspirativní. Některé náměty půjdou uskutečnit brzo – v dalších plánovaných projektech VÚP v Praze, některé bude třeba předat příslušným kompetentním institucím. Jedno je však zřejmé: se změnou pohledu na vzdělávání našich žáků je třeba změnit i pohled na metodickou podporu učitelů.

 
TISK TISK