Gymnázia: do 2 let nově

Václav Bratrych (Lidové noviny, příloha Akademie, 3. 9. 2007)

Už letos začínají učitelé vytvářet vlastní výukové programy.

V příštích dvou letech musejí učitelé gymnázií vytvořit vlastní vzdělávací programy. Až se podle nich začne učit, studenti budou trávit ve školách víc času než dosud, avšak nejen při tradiční výuce, jakou znají nyní.

Všechny učitele gymnázií v České republice čeká po prázdninách kromě učebních povinností i příprava vlastních školních vzdělávacích programů (ŠVP). Ty by měly v rámci pravidel vymezených státem v rámcových vzdělávacích programech (RVP) odpovídat podmínkám konkrétních škol, vzdělávacím potřebám a předpokladům jejich žáků.

Všeobecně se očekává, že tento přístup ke vzdělávání přispěje k zásádním posunům v pojetí výuky, mimo jiné tedy i k osobnostnímu rozvoji žáků a k jejich zapojení do společnosti, k významnému posílení motivace žáků k celoživotnímu učení či ke zvýšení jejich šance na úspěch v další vzdělávací kariéře.

Podoba školních vzdělávacích programů bude záležet na jednotlivých učitelích a školách. Musejí sice respektovat základní parametry, které určuje Rámcový vzdělávací program pro gymnázia (RVP G), ale v mnoha ohledech se možnost volby a s tím spojená zodpovědnost přenáší na ně samé. Školy by měly v souladu s RVP G klást větší důraz na posilování „životních dovedností“ – tzv. klíčových kompetencí žáků, které jim mohou být k užitku i v dalším životě a nejsou úzce spojeny jen s výukou předmětů.

Osnovy šité žákům na míru Rodiče a žáci mohou od této změny očekávat větší přizpůsobení vzdělávacích programů jejich potřebám, například posílením volitelných předmětů, které žákům umožní lépe rozvíjet své zájmy a nadání a usnadní jim přípravu na další vzdělávání. Do vzdělávání žáků se také zapojují nová, v současné době velmi aktuální a užitečná témata – problematika výchovy ke zdraví, orientace na trhu práce, ekologická témata nebo osobnostní a sociální výchova.

Další novinkou je i navýšení celkového počtu hodin určených především k vytvoření většího časového prostoru pro utváření a rozvíjení zmíněných klíčových kompetencí žáků. Celková povinná časová dotace je navýšena ze 124 hodin na 132 hodin. Žáci tedy stráví ve škole o něco více času než dosud, ten by ale měl být využit efektivněji a pro žáky zajímavě.

Pro usnadnění přípravy vlastních vzdělávacích programů mohou školám sloužit rady a doporučení šestnácti tzv. pilotních gymnázií, která již podle svých ŠVP vyučují. Výzkumný ústav pedagogický v Praze připravil ve spolupráci s těmito gymnázii metodickou příručku – Manuál pro tvorbu ŠVP na gymnáziích, kterou na počátku školního roku zdarma dostane každé gymnázium. Pro gymnázia se také připravuje pět konferencí určených pro koordinátory ŠVP na jednotlivých školách a dvacetiminutové DVD „Rozhovory o reformě“, které bude obsahovat výpovědi ředitelů a učitelů z pilotních škol.

Školní vzdělávací programy by měly na všech gymnáziích vzniknout nejpozději do dvou let. Takováto změna by měla být významným předpokladem pro úspěšnou realizaci důležité etapy v českém školství, která odpovídá nejnovějším trendům ve vzdělávání v Evropské unii.

Žáci stráví ve škole sice více času, měl by se ale efektivněji využít a výuka by měla být zajímavější.

TISK TISK